S programi izobraževanja NA DALJAVO omogočamo...
več o tem
S programi izobraževanja na daljavo omogočamo prenos znanj in diseminacijo didaktičnih modelov, ki smo jih izdelali v sklopu projekta EDUKA2. Izobraževanje, ki je dostopno na tem mestu, je že potekalo med projektom, in sicer v obliki frontalnih predavanj, delavnic in interaktivnih seminarjev, tokrat pa je na voljo v e-različici. Namenjeno je vsem zainteresiranim učiteljem in pedagoškim delavcem programskega območja. Predvidenih je pet različnih tečajev na daljavo:
 1. E-tečaj na področju čezmejne didaktike izobražuje učitelje za delo s čezmejnimi razredi ter manjšinsko literaturo in literaturo obmejnega območja; tečaj sestavljajo trije specifični moduli, namenjeni učiteljem, ki poučujejo: 
  a) na osnovnih šolah v Italiji in v prvem in drugem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovnih šol v Sloveniji;
  b) na srednjih šolah prve stopnje v Italiji in v tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovnih šol v Sloveniji;
  c) na srednjih šolah druge stopnje v Italiji in na srednjih šolah v Sloveniji;
 2. E-tečaj s področja didaktike slovenskega jezika za učitelje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji obsega enotni teoretski modul, ki nudi osnovne informacije o najnovejših modelih in metodologijah oz. o najsodobnejših raziskavah s področja didaktike jezikov v čezmejnih okoljih, in tri specifične module, namenjene vrtcem, osnovnim ter srednjim šolam prve in druge stopnje. Moduli izobražujejo učitelje za delo z didaktičnimi orodji, ki smo jih izdelali v sklopu projekta EDUKA2;
 3. E-tečaj s področja didaktike italijanskega jezika za učitelje šol z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji je sestavljen po sorodnem sistemu kot zgoraj omenjeni e-tečaj s področja didaktike slovenskega jezika za učitelje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji;
 4. E-tečaj s področja didaktike furlanskega jezika na območju, kjer je predviden pouk furlanščine, predvideva rabo inovativne metodologije MOOC (Massive Open Online Courses). Ta omogoča učiteljem, ki so zainteresirani za promocijo jezikovnih veščin v manjšinskem jeziku znotraj obstoječih učnih načrtov, da usvojijo didaktična izhodišča, razumejo pomen poučevanja manjšinskega jezika kot učnega jezika in značilnosti tega pristopa, imajo vpogled v didaktična orodja, ki so jih pripravili učitelji v sklopu projekta EDUKA2, in ustvarijo pogoje za uspešno mreženje učiteljev z možnostjo dodatnih oblik čezmejnega sodelovanja;
 5. E-tečaj didaktike jezikov v stiku in sosedskih jezikov izobražuje učitelje za delo z didaktičnimi modeli za poučevanje italijanščine oz. slovenščine kot sosedskih jezikov z uvajanjem in krepitvijo osebnih in virtualnih stikov med vrstniki; tečaj je namenjen učiteljem, ki delajo na šolah z večinskim učnim jezikom, torej na slovenskih šolah v Sloveniji, kjer je predviden pouk italijanščine (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje), in na italijanskih šolah v Italiji, kjer je predviden pouk slovenščine (srednje šole prve stopnje).