Predstavitev

Projekt EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Projekt EDUKA2 rešuje skupni izziv programskega območja, in sicer šibke zmogljivosti čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. Splošni cilj projekta je krepiti te zmogljivosti in privesti do pričakovanih sprememb obstoječega stanja z razvijanjem orodij za usklajeno upravljanje in z izdelavo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov.

Predvidene dejavnosti bodo koristile še posebej šolam in univerzam programskega območja s tremi neposrednimi učinki. Prvi zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta o skupnih didaktičnih modelih s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov; slednjega bo pripravila mreža za čezmejno sodelovanje, sestavljena iz šol, univerz, raziskovalnih centrov in ustanov narodnih in jezikovnih manjšin. Drugi učinek predvideva skupno usposabljanje učiteljev, ki bo zagotovilo prenos zgoraj omenjenih skupnih didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje. Tretji učinek zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta med univerzami in deležniki z namenom lažjega upravljanja postopkov priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov na področju vzgoje in izobraževanja. V ta namen bomo razvili podporna gradiva in službe ter usposobili operaterje na univerzah. Načrtovani pristop mrežnega sodelovanja med učitelji različnih šol in univerz ter raziskovalci je temeljni pogoj za utrditev čezmejnega sodelovanja, saj zagotavlja sintezo najnovejših teoretskih znanj in neposrednih »terenskih« izkušenj v obeh državah. Novost in izvirna rešitev projekta je tudi v tem, da bo širil rabo tehnologij na področju vzgoje in izobraževanja prek spletnih didaktičnih gradiv in programov izobraževanja na daljavo (e-learninga).

Ključne ciljne skupine projekta so:

 • vrtci, osnovne in srednje šole I. in II. stopnje v Italiji ter vrtci, osnovne in srednje šole v Sloveniji;
 • ravnatelji, vzgojitelji, učitelji, učenci, dijaki; 
 • univerze (vključno s strokovnimi službami: referati, vpisnimi službami in centri za svetovanje študentom); 
 • univerzitetni študenti in čezmejni študenti na programih, ki jih izobražujejo za delo na področju vzgoje in izobraževanja
 • raziskovalni inštituti; 
 • raziskovalci univerz in raziskovalnih inštitutov, visokošolski učitelji in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in didaktiko;
 • ustanove narodnih in jezikovnih manjšin; 
 • vzgojno-izobraževalne ustanove in društva, predavatelji, pedagoški delavci; 
 • družine z otroki, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces; 
 • institucionalni in politični predstavniki, javne in zasebne ustanove, ki se ukvarjajo z izobraževanjem;
 • lokalni in nacionalni mediji;
 • znanstvene revije s področja izobraževanja, didaktike, jezikov ter kulturne in jezikovne raznolikosti.

Projekt se je začel 1. septembra 2017 in se bo zaključil 28. februarja 2019.

Predvidene dejavnosti se bodo odvijale v pokrajinah Trst, Gorica, Videm in Benetke v Itaiji ter v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski in Goriški statistični regiji v Sloveniji.

Skupni strošek projekta, ki je bil upravičen do sofinanciranja, znaša 775.500,00 eur