Priznavanje nazivov

V programskem območju se dogaja, da se mladi odločajo tako za študij kot za delo v sosednji državi, zlasti med pripadniki manjšinskih skupnosti. Evropski pravni red namreč jamči državljanom članic pravico do prostega pretoka, in posledično podpira mobilnost za študij in delo ter v tej povezavi ureja tudi vzajemno priznavanje reguliranih poklicev in dostop do opravljanja reguliranih poklicev v drugi državi članici. Med regulirane poklice spadajo tudi poklici s področja vzgoje in izobraževanja. Z boljšo informiranostjo o postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij smo želeli ustvariti okoliščine, da bi se mladi, ki živijo na programskem območju, lažje vključevali v visokošolski prostor in trg dela v eni ali drugi državi. S tem smo želeli dejansko krepiti tudi čezmejni trg dela. Razumevanje in obvladovanje pravnih podlag ter upravnih postopkov priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij bo olajšalo diplomantom prehod v svet dela v širšem čezmejnem prostoru.

V ta namen smo pripravili priročnik za študente, ki se odločajo oz. se že izobražujejo v sosednji državi. Ob splošnem delu, ki zadeva priznavanje izobrazbe in poklicnih kvalifikacij za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, je posebna pozornost namenjena poklicnemu profilu učitelja in vzgojitelja.
Oblikovali smo tudi model informiranja in svetovanja čezmejnim študentom namenjen visokošolskim zavodom, ki predvideva sklop svetovalnih podpornih dejavnosti za čezmejne študente pred, med in po zaključku izobraževanja. 
Pripravili smo še enotni strateški dokument z usklajenim opisom postopka, potrebne dokumentacije in posameznih korakov v postopku priznavanja diplom in poklicnih kvalifikacij učitelja, vzgojitelja in učiteljev na predmetni stopnji.