V sklopu projekta smo izdelali različne vrste didaktičnega gradiva...
več o tem

V sklopu projekta smo izdelali različne vrste didaktičnega gradiva: 
• učne enote za različna predmetna področja;
• didaktično gradivo, ki podpirajo pouk manjšinskih in regionalnih jezikov v šolah;
• orodja za poučevanje slovenščine in italijanščine kot sosedskih jezikov v večinskih šolah;
• didaktično gradivo o literaturi čezmejnega območja za pouk na šolah in univerzah.

Dejavnosti predvidene v sklopu didaktičnega gradiva EDUKA2 spodbujajo srečanja in izmenjave na čezmejnem območju ter rabo interaktivnih in multimedijskih orodij.
V sekciji o čezmejni didaktiki so na voljo interaktivne učne oz. didaktične enote o posameznih vidikih čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo, na primer o geografsko-naravoslovnih značilnosti ozemlja, podnebnih spremembah, naravovarstveni zaščiti in povezanih problemih, o zgodovinskih procesih ter o kulturnih in jezikovnih specifikah, ki so rezultat dela čezmejnih razredov. Na tem mestu najdete tudi dve antologiji o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku - ena je namenjena osnovnim šolam v Sloveniji in Italiji, druga pa srednjim šolam v Sloveniji in drugostopenjskim srednjim šolam v Italiji. Obe izhajata iz regionalne komparativistike. Dve učni enoti sta predstavljeni v obliki digitalnih literarnih pešpoti po Tržaškem in Goriškem, ki bosta uporabni za pouk književnosti v osnovni in srednji šoli.
V razdelku, namenjenem poučevanju slovenščine na slovenskih šolah v Italiji in italijanščine na italijanskih šolah v Sloveniji, je na razpolago učno gradivo v klasičnem (PDF) in interaktivnem formatu. Gre za učne enote, ki učencem in dijakom približajo vsakdanje govorne položaje in teme, ki po navadi niso vključene v običajne učne načrte. S tem gradivom želimo razvijati jezikovne veščine govorcev in krepiti njihovo sporazumevalno zmožnost.
Za poučevanje furlanščine smo na osnovi modela CLIL (Content and Language Integrated Learning) oblikovali 12 učnih enot, pri katerih je furlanščina učni jezik.
V sekciji o didaktiki jezikov v stiku in poučevanju sosedskih jezikov smo pripravili gradivo za poučevanje italijanščine oz. slovenščine kot sosedskih jezikov z uvajanjem in krepitvijo osebnih in virtualnih stikov med vrstniki, ki obiskujejo šole z večinskim učnim jezikom, torej slovenske šole v Sloveniji, kjer je predviden pouk italijanščine (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje), in italijanske šole v Italiji, kjer je predviden pouk slovenščine (srednje šole prve stopnje).

didaktično gradivo

enostavno iskanje

Visualizza

napredno iskanje

Več
Visualizza